Rozwój technologii, upowszechnienie angielskiego, jako języka globalnego i wiele innych czynników pozwala polskim przedsiębiorcom czerpać z nieograniczonego potencjału międzynarodowego rynku pracy. Dzięki temu można poszukiwać za granicą zarówno pracowników fizycznych, jak i wysoko wykwalifikowanych specjalistów z każdej dziedziny. Jak w praktyce wygląda zatrudnianie obcokrajowców?

Zatrudnianie cudzoziemców z UE

Jeśli chcesz przyjąć do pracy obywatela jednego z państw Unii Europejskiej, nie musisz się niczym przejmować. Jedną z kluczowych zasad UE jest bowiem swobodny przepływ pracowników. Oznacza to, że przyjmując do pracy obywateli państw członkowskich, musisz kierować się tymi samymi zasadami, co w przypadku pracowników z Polski. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku obywateli tych państw, które wprawdzie nie są członkami Unii Europejskiej, ale należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mowa o Norwegii, Liechtensteinie i Islandii. Bez przeszkód można też zatrudniać w Polsce obywateli Szwajcarii. Jest to możliwe, mimo że Szwajcaria nie jest członkiem UE ani EOG, ponieważ kraj ten jest stroną licznych układów i porozumień z Unią.

Przepisy regulujące zatrudnianie obcokrajowców spoza UE

Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE wymaga już dopełnienia pewnych formalności. W zasadzie istnieją trzy różne sposoby na zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Tacy pracownicy mogą zostać legalnie zatrudnieni na podstawie:

 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • zezwolenia na pracę cudzoziemca (w większości przypadków obcokrajowców dotyczy zezwolenie na pracę cudzoziemca – typ A),
 • jednolitego zezwolenie na pobyt i pracę.

Podstawowy akt prawny, który normuje przepisy regulujące zatrudnianie obcokrajowców w Polsce, to Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z kolei zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczegółowo określa Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Dokumenty, na podstawie których można zatrudnić  obcokrajowca

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować obywatele takich krajów jak Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Rosja. Ten dokument umożliwia w ramach uproszczonej procedury zatrudnić obywateli wymienionych wyżej państw.

Jak to wygląda w praktyce? Pracodawca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wspomniane oświadczenie, urząd je rejestruje i na podstawie zarejestrowanego oświadczenia cudzoziemiec może uzyskać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy. Choć procedura jest szybka, to ma pewne ograniczenia. Jakie? Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec może świadczyć pracę nie dłużej niż przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia pracy. Pracodawca musi też pamiętać, by w ciągu 7 dni zgłosić do urzędu fakt podjęcia lub niepodjęcia pracy przez cudzoziemca. W tym samym czasie pracodawca zgłasza też pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Praca na podstawie oświadczenia to dobre rozwiązanie dla pracowników tymczasowych. Oczywiście w trakcie, gdy obcokrajowiec świadczy pracę na podstawie oświadczenia, można starać się o wydanie zezwolenia na pracę, które umożliwia kontynuowanie stosunku pracy przez dłuższy czas.

Przeczytaj też: Jak w Smart Solutions dbamy o jakość pracy pracowników tymczasowych?

Zezwolenia na pracę cudzoziemca – typ A

Przepisy regulujące zatrudnianie obcokrajowców w ramach zezwolenia na pracę wymagają dopełnienia większej liczby formalności. Aby uzyskać takie zezwolenie należy w Urzędzie Wojewódzkim złożyć przede wszystkim:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę,
 • oświadczenie, czy zachodzą okoliczności dotyczące karalności wnioskodawcy,
 • podpisane klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych,
 • kopię ważnego dowodu osobistego lub dokumentu podróży przedsiębiorcy składającego wniosek lub umowę spółki, jeśli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna,
 • kopię wszystkich wypełnionych stron dokumentu podróży cudzoziemca, czyli wszystkich stron z danymi osobowymi, wizami, pieczątkami potwierdzającymi przekraczanie granic itd.,
 • informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, jeśli jest wymagana,
 • dowód wpłaty za złożenie wniosku,
 • inne wymagane przez Urząd Wojewódzki dokumenty.

Warto pamiętać, że dokumenty sporządzone w językach obcych, z wyjątkiem dokumentów podróży, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub złożyć drogą elektroniczną.

Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata, ale istnieje możliwość jego przedłużenia.