Jako pracodawca powinieneś być świadom obowiązków, które wypływają z faktu zatrudnienia pracowników tymczasowych za pośrednictwem agencji. Poniżej przeczytasz o swoich najważniejszych obowiązkach w takiej sytuacji.

Podstawa prawna obowiązująca przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Podstawą prawną określającą Twoje obowiązki wobec pracownika tymczasowego zatrudnianego przez agencję jest ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Pamiętaj, aby dokładnie zapoznać się z całym dokumentem.  

W skrócie wynika z niej, że:

  • Masz obowiązek zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku będziesz zobowiązany do zapłacenia kary grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.
  • Musisz prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego (w zakresie i na zasadach obowiązujących innych pracowników).
  • Masz obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego. Ewidencja powinna zawierać informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, o którym mowa w art. 20. Jako pracodawca masz obowiązek przechowywać tę ewidencję przez okres jej prowadzenia i przypadający bezpośrednio po nim okres 36 miesięcy.

Pamiętaj, że ewidencja powinna być prowadzona i przechowywana w formie papierowej lub elektronicznej, odrębnie dla każdego pracownika.

  • Masz obowiązek udzielenia pracownikowi tymczasowemu urlopu wypoczynkowego – 2 dni na miesiąc.

O czym jeszcze musisz pamiętać?

Obowiązki wobec agencji pracy tymczasowej

Jeśli chcesz zrezygnować z pracy wykonywanej przez pracownika tymczasowego przed ustalonym wcześniej z agencją terminem, musisz ją poinformować o tym na piśmie. Określ przewidywany termin zakończenia pracy, weź pod uwagę okres wypowiedzenia.

Powiadom agencję niezwłocznie w przypadku, gdy pracownik nie stawia się w pracy bez podania przyczyn albo odmawia dalszego wykonywania pracy tymczasowej.

Obowiązki wobec pracowników

Warto wiedzieć, że możesz korzystać z pracy jednego pracownika tymczasowego przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejnych 36 miesięcy. Masz też obowiązek informować pracowników tymczasowych o wolnych stanowiskach, na które szukasz pracowników. Ponadto:

  • Jesteś zobowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu korzystanie z urządzeń socjalnych na zasadach przewidzianych dla pracowników, którzy są zatrudniani przez Ciebie.
  • Nie możesz traktować pracownika tymczasowego mniej korzystnie (pod względem warunków pracy i innych warunków zatrudnienia) niż innych pracowników (zatrudnianych przez Ciebie).
  • Wyjątek stanowią organizowane przez Ciebie szkolenia podnoszącego kwalifikacje. Uczestnictwo przez pracownika tymczasowego wykonującego pracę krócej niż 6 tygodni.
  • Nie możesz stosować do pracownika tymczasowego przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy ani też powierzać mu pracę na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

Art. 42 § 4 Kodeks pracy określa, że: „Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika” [Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)].

Rozdział IV jest ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych określa przepisy karne mające zastosowanie między innymi w przypadku, gdy nie wypełniasz swoich obowiązków, uzgodnionych na piśmie z agencją pracy tymczasowej.

Obowiązki wobec innych organów

Jeśli zamierzasz zatrudnić pracownika tymczasowego, masz obowiązek poinformować o tym organizację związkową i przekazać informacje określone w art. 9 ust. 1. W przypadku gdy okres zatrudnienia takiego pracownika przekracza 6 miesięcy, wymagane jest dodatkowo uzgodnienie takiego zamierzenia z ww. organizacją.