Zatrudnianie pracowników tymczasowych ma wiele zalet i może wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności Twojego biznesu, jednakże nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej możliwości. Prawo ogranicza listę prac, które można powierzyć osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę tymczasową. Dowiedz się, jakiego rodzaju prac nie wolno wykonywać pracownikom tymczasowym.

Czy zatrudnienie pracowników tymczasowych jest opłacalne?

Wiele firm decyduje się dzisiaj na zatrudnianie pracowników tymczasowych. Na rynku pojawia się coraz więcej agencji pośredniczących w pozyskiwaniu i zatrudnianiu osób zainteresowanych tego rodzaju umową. Przedsiębiorca może zmniejszyć koszty zatrudniania pracowników oraz zaoszczędzić czas swoich specjalistów zaangażowanych w procesy rekrutacyjne. Do zalet tego rozwiązania można z pewnością zaliczyć:

 • przejęcie licznych obowiązków formalnych wynikających z zatrudniania pracownika do pracy tymczasowej przez agencję pracy tymczasowej,
 • możliwość dostosowania się do zmiennego rynku pracy – pracodawca może w dowolnym momencie zrezygnować z usług danego pracownika, zmienić kryteria wyboru kandydatów lub zgłosić większe zapotrzebowanie na pracowników,
 • zabezpieczenie przed szkodami spowodowanymi przez pracownika tymczasowego – agencja pracy jest odpowiedzialna za wypłacenie odszkodowania pracodawcy użytkownikowi,
 • zmniejszenie kosztów związanych ze zwolnieniem – pracodawca użytkownik nie ma obowiązku wypłaty odprawy pracownikowi tymczasowemu, jeżeli stracił pracę w wyniku likwidacji stanowiska pracy.

Jak widać, zalet tej formy zatrudnienia jest wiele. Nie każdą pracę można jednak powierzyć pracownikowi tymczasowemu, a pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej zobowiązane są do przestrzegania zasad zatrudniania pracowników tymczasowych.

Do jakich zadań nie możesz zatrudnić pracownika tymczasowego?

Zgodnie z zasadami zatrudniania pracowników tymczasowych pracownik tymczasowy nie może zostać zaangażowany w wykonywanie:

 • pracy szczególnie niebezpiecznej,
 • pracy na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik pracodawcy użytkownika zatrudniony bezpośrednio przez niego na umowę o pracę w czasie, gdy ten uczestniczy w strajku,
 • tego samego typu pracy, co praca wykonywana przez pracownika, z którym pracodawca użytkownik rozwiązał stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed przewidywaną datą rozpoczęcia pracy przez pracownika tymczasowego, jeżeli praca miałaby być wykonywana w jednostce organizacyjnej pracodawcy w gminie, na której terenie znajduje się (lub znajdowała) jednostka organizacyjna, w której zatrudniony był zwolniony pracownik,
 • pracy wymagającej uzbrojenia pracownika w broń palną obojową lub przedmioty służące do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej – mowa o broniach, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

Pamiętaj, że praca tymczasowa określona w umowie z pracownikiem, musi odpowiadać faktycznie wykonywanej przez niego pracy. Pracodawca nie może powierzać pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę tymczasową, nawet jeżeli to nie spowodowałoby obniżenia wynagrodzenia, a nowe obowiązki odpowiadałyby kwalifikacjom zatrudnionej osoby. Kary za naruszenie praw pracowników tymczasowych mogą być znaczne.

Praca szczególnie niebezpieczna – co to oznacza?

Informacje na temat prac szczególnie niebezpiecznych, w rozumieniu art. 23715 k.p., znaleźć można w § 80 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). Zgodnie z definicją są to prace, podczas których istnieje zwiększone zagrożenie lub takie, które są wykonywane w utrudnionych warunkach.

Wykaz prac tego typu nie stanowi katalogu zamkniętego. W przepisach znaleźć można wytyczne pozwalające na zakwalifikowanie danej pracy jako pracy szczególnie niebezpiecznej. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się:

 • prace przy urządzeniach energetycznych pod napięciem,
 • roboty budowlane, remontowe, montażowe i rozbiórkowe przeprowadzane w trakcie funkcjonowania zakładu pracy w części lub całości,
 • prace prowadzone w zbiornikach i kanałach,
 • prace wykonywane we wnętrzu urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 • pracę z wykorzystaniem materiałów niebezpiecznych,
 • prace na wysokości,
 • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
 • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poza tymi wytycznymi pracodawca użytkownik może sam zdefiniować dane prace w swoim przedsiębiorstwie jako niebezpieczne – ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w danym zakładzie jest obowiązkiem pracodawcy.

Jakie prace możesz powierzyć pracownikowi tymczasowemu?

Ochrona prawna pracowników tymczasowych gwarantuje im godne warunki pracy i bezpieczeństwo także na arenie międzynarodowej. W Polsce pracownik tymczasowy może zostać zatrudniony do wykonywania prac o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym, które nie mogą być wykonane przez pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika na umowie o pracę w określonym terminie.

Pracownicy tymczasowi są często zatrudniani w rolnictwie ze względu na sezonowe zapotrzebowanie na pracowników w tym sektorze. Tego typu zatrudnienie rozwiązuje problemy przedsiębiorców, którzy okresowo potrzebują większej liczby pracowników, ale nie mogą sobie pozwolić na stałe rekrutacje wewnątrz firmy. Dzięki współpracy z agencją pracy tymczasowej zyskasz większą biznesową elastyczność i będziesz w stanie lepiej dostosowywać się do zmiennego zapotrzebowania na Twoje produkty.

Zatrudnianie na umowie o pracę tymczasową jest też dobrym sposobem na poradzenie sobie z dłuższą nieobecnością pracownika, spowodowaną np. chorobą, urlopem opiekuńczym lub zaangażowaniem w inny projekt. Agencje pracy tymczasowej mogą bez problemu zrekrutować dla Ciebie konkretnego specjalistę, którego aktualnie potrzebujesz.