Podstawowe kwestie regulujące zatrudnianie pracowników tymczasowych są zawarte w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Niestety ustawa ta nie precyzuje, czy pracowników tymczasowych obowiązuje regulamin pracy, a jeśli tak, to kto jest odpowiedzialny za zapoznanie ich z obowiązującym u pracodawcy dokumentem.

Nie wiadomo też, czy trzeba dostosowywać regulamin pracy do pracowników tymczasowych i jakie informacje powinny się w nim znaleźć. Nie ma też informacji, czy należy tłumaczyć regulamin dla zatrudnianych obcokrajowców, i jeśli tak, to kto powinien ponieść koszty tłumaczenia – agencja czy pracodawca użytkownik? Czy zatem można zaniechać zapoznawania pracowników tymczasowych z regulaminem pracy? Okazuje się, że nie!

Pracownicy tymczasowi a regulamin pracy

Wyznacznikiem jest dla nas art. 14 w/w ustawy, który stanowi, że

pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego.

Tym samym należy przyjąć, że zapoznanie pracowników tymczasowych z regulaminem pracy jest niezbędne do wyegzekwowania dyscypliny pracy, gdyż określa on prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy. I dlatego pracodawca użytkownik może wymagać stosowania się do obowiązujących w firmie zasad. Z przepisu tego wynika też, że zaznajomienie pracowników tymczasowych z obowiązującym regulaminem pracy leży po stronie pracodawcy użytkownika. Niemniej jednak agencje zatrudnienia takie jak Smart Solutions pomagają swoim klientom z formalnościami dotyczącymi zatrudniania pracowników tymczasowych, w tym z zapoznawaniem ich z obowiązującymi w danym zakładzie pracy dokumentami wewnętrznymi.

Poznaj sposoby, dzięki którym ułatwiamy rekrutację pracowników tymczasowych!

Czy dokumenty muszą być dostosowane do potrzeb pracowników tymczasowych?

Skoro pracodawca użytkownik ustala organizację i porządek w zakładzie pracy, a tym samym ma pełne prawo wymagać, aby pracownik tymczasowy stosował się do postanowień zawartych w obowiązujących u niego dokumentach wewnętrznych, to powstaje pytanie, czy dokumenty te muszą zostać w specjalny sposób dostosowane do pracowników tymczasowych? Okazuje się, że nie. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że zawarty w regulaminie ogół praw i obowiązków nie musi w całości dotyczyć pracowników tymczasowych. Oczywiście warto też pamiętać, iż w żadnym wypadku regulamin pracy nie może naruszać przepisów obowiązujących w Kodeksie pracy. Jego rolą jest bowiem sprecyzowanie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy zgodnie ze specyfiką działalności oraz potrzebami danego zakładu pracy. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby dostosować dokument pod kątem pracowników tymczasowych.

Jaką wiedzę przekazać pracownikom tymczasowym?

Wśród informacji, które będą najbardziej istotne dla pracowników tymczasowych, są kwestie dotyczące:

  • organizacji pracy i zasad przebywania na terenie zakładu pracy,
  • wyposażenia pracowników w narzędzia, a także środki ochrony indywidualnej,
  • obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • sposobu potwierdzania obecności w pracy i usprawiedliwiania nieobecności.

Chcesz wiedzieć więcej? Zatrudniasz pracowników tymczasowych za pośrednictwem agencji? Sprawdź, jakie masz obowiązki!

Dokumenty wewnętrzne a pracownicy z zagranicy

Jak ustaliliśmy, obowiązkiem pracownika tymczasowego jest stosowanie się do zapisów regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy użytkownika. Tymczasem coraz częściej polscy przedsiębiorcy przyjmują do pracy obcokrajowców, którzy nie zawsze posługują się biegle językiem polskim. I tym samym pojawia się pytanie, czy trzeba tłumaczyć treść dokumentów wewnętrznych?

W tym wypadku wyjaśnienia należy szukać w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.  To właśnie z niej dowiadujemy się, że w dokumentach używa się języka polskiego, jeśli dotyczą one osób zamieszkujących terytorium RP lub związane są z wykonywaniem umów na terenie naszego kraju.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem w wersji obcojęzycznej. Nie oznacza to za to, że muszą być one przetłumaczone na język ojczysty zatrudnianego cudzoziemca. Może to być inny język zrozumiały dla niego, na przykład angielski, rosyjski lub niemiecki.

To, która strona ma się podjąć tłumaczenia dokumentów, powinno zostać uregulowane w umowie pomiędzy agencją pracy a pracodawcą użytkownikiem, bo nie jest to określone przepisami.

Naturalnie nie ma przeszkód, żeby zajęła się tym agencja zatrudnienia, która zapewnia kompleksową obsługę swoim klientom.

Czytaj też: Pracownicy tymczasowi z zagranicy – co musisz wiedzieć, nim ich zatrudnisz?