Polityka Prywatności

1. Wstęp

1.1 Smart Solutions (Recruitment) Limited (dalej jako „Smart Solutions”), Companies House 06421189, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Hrabstwo Newport, Langstone, Raleigh House Unit 3, NP18 2LH, zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

1.2 Smart Solutions posiada oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej: Smart Solutions (Recruitment) Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 110, 31-323 Kraków, KRS 0000737749, REGON: 380619044, NIP: 1060006892. W Rzeczypospolitej Polskiej usługi na rzecz Smart Solutions świadczy także  Smart Solutions Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 110, 31-323 Kraków,  KRS 0000793528, NIP 677 244 51 88 Regon 383812617.

1.3 Polityka prywatności określa prawa i obowiązki Użytkowników niniejszego serwisu internetowego.

1.4. Na potrzeby Polityki prywatności działania serwisu internetowego:

1.4.1 Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych, stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie;

1.4.2 Formularz Kontaktowy – oznacza formularz, w którym Użytkownicy Serwisu zamieszczają niezbędne dane w celu otrzymania informacji o przedmiocie działalności oraz usługach świadczonych przez Operatora, przez Formularza Kontaktowy należy rozumieć także chatbox, jeżeli taka funkcjonalność jest dostępna;

1.4.3 Operator – oznacza Smart Solutions (Recruitment) Limited (dalej jako „Smart Solutions”), Companies House 06421189, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Hrabstwo Newport, Langstone, Raleigh House Unit 3, NP18 2LH;

1.4.4 Regulamin –  oznacza Regulamin działania serwisu internetowego, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Komentatorów Serwisu;

1.4.5 Serwis – oznacza serwisu działający pod adresem internetowym https://blog.smartsr.pl/;

1.4.6 Użytkownik niezalogowany – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet;

1.4.7 Komentator – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet oraz posiadającą konto w Serwisie umożliwiające z korzystania z funkcjonalności komentowania treści w Serwisie;

1.4.8 Użytkownik – oznacza Użytkownika niezalogowanego lub Komentatora.

2. Podstawy prawne

2.1 Smart Solutions jest administratorem danych osobowych i ponosi odpowiedzialność za podejmowanie decyzji o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

2.2 Polityka prywatności Serwisu to dokument, który dotyczy ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników. Polityka określa zasady dbania o prywatność Użytkowników w oparciu o następujące przepisy prawa:

2.2.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO / GDPR);

2.2.2 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.);

2.2.3 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);

2.2.4 ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.).

2.3. Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego połączenia. Informacje przesyłane i odbierane przez Serwis są prywatne.

3. Zasady ochrony danych osobowych

3.1 Zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych wskazanych powyżej, zaś Państwa Dane Osobowe będą:

3.1.1 Wykorzystywane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

3.1.2 Gromadzone wyłącznie w uzasadnionych celach, które wyjaśniliśmy Państwu w zrozumiały sposób, i nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób niezgodny z tymi celami;

3.1.3 Właściwe dla celów, o których Państwa poinformowaliśmy i będą ograniczać się wyłącznie do tych celów;

3.1.4 Dokładne i aktualne;

3.1.5 Przechowywane jedynie tak długo, jak to konieczne dla celów, o których Państwa poinformowaliśmy;

3.1.6 Przechowywane w bezpieczny sposób.

3.2. Przechowywanie zapytań kierowanych do serwera nie wymaga przetwarzania Danych Osobowych, ponieważ dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony Serwisu. Zasoby przeglądane przez Użytkownika identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

3.2.1 publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

3.2.2 nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

3.2.3 nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

3.2.4 czasu nadejścia zapytania;

3.2.5 pierwszego wiersza żądania http;

3.2.6 kodu odpowiedzi http;

3.2.7 liczby wysłanych przez serwer danych;

3.2.8 adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

3.2.9 informacji o przeglądarce Użytkownika;

3.2.10 informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

4. Rodzaj przechowywanych przez nas danych

4.1 Nie gromadzimy żadnych Danych Osobowych Użytkowników niezalogowanych.

4.2 Możemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych Użytkowników korzystających z Formularza Kontaktowego:

4.2.1 Imię i nazwisko;

4.2.2 Adres poczty elektronicznej;

4.2.3 Numer telefonu;

4.2.4 Numer IP powiązany z danymi wskazanymi w pkt 4.2.1-3.

4.3 Możemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych Komentatorów:

4.3.1 Imię i nazwisko;

4.3.2 Adres poczty elektronicznej;

4.3.3 Numer telefonu;

4.3.4. Wizerunek, jeżeli został udostępniony;

4.3.5 Login lub nick oraz hasło, powiązane z danymi wskazanymi w pkt 4.3.1-4;

4.3.6 Numer IP powiązany z danymi wskazanymi w pkt 4.3.1-5.

4.4 Możemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych Użytkowników, którzy złożyli reklamację:

4.4.1 Imię i nazwisko;

4.4.2 Adres poczty elektronicznej;

4.4.3 Numer telefonu;

4.4.4 Adres korespondencyjny;

4.4.5. Numer IP powiązany z danymi wskazanymi w pkt 4.2.1-4.

5. Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika

5.1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

5.1.1 udostępniania Użytkownikom informacji o działalności Operatora oraz o treściach zamieszczanych w Serwisie na ich żądanie przekazane za pomocą Formularza Kontaktowego – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

5.1.2 prowadzenia konta Komentatora – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną);

5.1.3 załatwienia reklamacji – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

5.1.4 realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki jako administratora – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.2 Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi Użytkowników Serwisu.

5.3 Użytkownikowi Serwisu w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.

5.4 Użytkownik Serwisu ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru w Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.5 Dane osobowe wszystkich Użytkowników Serwisu mogą zostać powierzone podmiotom trzecim w celu korzystania z usług dostawcy poczty elektronicznej, utrzymania serwera, back-upowania danych, zapewnienia obsługi prawnej oraz korzystania z serwisu IT.

5.6 Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na żądanie organów nadzorujących przestrzeganie prawa, innych organów administracji publicznej, Policji oraz innych służb. Udostępnienie danych osobowych nie wymaga zgody Użytkownika Serwisu.

6. Udostępnianie danych

6.1 Możemy przekazać Państwa Dane Osobowe poza obszar UE, w szczególności do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

6.2 Gdyby po zakończeniu członkostwa w Unii Europejskiej oraz okresu przejściowego dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony na podstawie właściwych przepisów RODO, Operator podejmie odpowiednie środki dla zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych.

7. Inne technologie

Operator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:

  • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • piksel konwersji Google – w celu zarządzania reklamami w Serwisie i prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu, zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika,
  • kod śledzenia Hot Jar – w celu analizy ruchu w Serwisie; zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika,
  • Google Tag Manager – w celu zarządzania tagami, dzięki którym Operator może kontrolować ruch i zachowanie Użytkowników w serwisie, zbierać informacje o skuteczności reklam i podejmować działania mające na celu ulepszanie Serwisu,
  • Google Search Console – w celu monitorowania, utrzymywania i rozwiązywania problemów z obecnością Serwisu w wynikach wyszukiwania Google.

Operator w Serwisie wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter, Pinterest. Wtyczki gromadzą pewne informacje na temat Użytkownika , takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach.

8. Inspektor ochrony danych

Smart Solutions (Recruitment) Limited wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi, należy skontaktować się z IOD pod adresem poczty elektronicznej warszawa@smartsr.pl. Operator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy Użytkownik Serwisu ma także prawo wnieść skargę do Komisarza ds. Informacji (ICO),to jest organu nadzorczego ds. ochrony danych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności Serwisu w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Polityki prywatności Serwisu może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

9.2 Zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności Serwisu, w tym przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i polityki prywatności należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: warszawa@smartsr.pl.

9.3. Ostanie zmiany w Polityce prywatności serwisu zostały wprowadzone w dniu 15 października 2020 r.